Applied Electrical and Computer Engineering

This is supplementary page for the textbook “Applied Electrical and Computer Engineering,” (ISBN: 978-616-556-082-5) which is written in Thai. The material is not available in English language.

Applied Electrical and Computer Engineering


New : ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้จากลิงก์นี้ http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading/ebooks/2015/2015RG0003/index.html


ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ผู้แต่ง: ดร.วโรดม ตู้จินดา
ISBN: 978-616-556-082-5
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดจำหน่ายโดย: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สั่งซื้อออนไลน์


ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยจะพบเห็นในอุปกรณ์รอบตัวที่ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็ก ต้องการพลังงานน้อย และมีสมรรถนะสูง และยังมีความฉลาด ดังนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นหนังสือที่รวบรวมทฤษฏี หลักการ ผนวกกับประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิศวกรรมมากกว่าสิบปี โดยเน้นแนวทางสมัยใหม่ในการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับใช้ประกอบการสอนในสาขาวิชาที่ต้องการพื้นฐานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือสำหรับวิศวกรที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ตัวอย่างในหนังสือส่วนใหญ่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เช่น Scilab/Scicos ส่วนทางด้านฮาร์ดแวร์สามารถทดสอบบนเครื่องมือชุดพัฒนา ที่มีราคาไม่สูงและสามารถหาได้ในประเทศไทย


สารบัญ (ไฟล์ PDF)

ไฟล์ประกอบหนังสือและข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ในขณะที่เขียนหนังสือได้ใช้ซอฟต์แวร์ Scilab เวอร์ชัน 5.1.1 แต่เวอร์ชันใหม่สุดเวลานี้ (มิย. 2554) คือ 5.3.2 สิ่งทีเปลี่ยนแปลงคือ ตัวจำลองเปลี่ยนชื่อจาก Scicos เป็น Xcos และภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ใน pallette จะถูกพัฒนาให้สวยงามขึ้น ไฟล์ Scilab ที่มีให้ดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้กับ Scilab 5.3.2 แล้ว

รวมที่ผิดในหนังสือ

  • หน้า 225: คาร์นอฟ แมพ ของ U และ D ในรูป 10.20 สลับกัน ทำให้สมการ (10.25), (10.26) สลับกันด้วย เช่นเดียวกับเอาต์พุตในรูปที่ 10.21 และ Verilog code ในหน้า 227 (สมการบูลีนที่ได้ถูกต้อง แก้ไขเพียงสลับ U กับ D เท่านั้น)
  • หน้า 230: Verilog code ในโปรแกรม 10.4 บรรทัดที่ 8 นับจากบนสุดของหน้านี้ ที่เขียนว่า 2’b10: UD=0; ให้แก้ไขเป็น 2’b11: UD=0;

พบเห็นที่ผิดเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทางอีเมล์ dewplanet@live.com