Industrial Robot Analysis and Control

This is supplementary page for the textbook “Industrial Robot Analysis and Control,” which is written in Thai. The material is not available in English language.

Industrial Robot Analysis and Control Cover


News! หนังสือนี้ได้รับรางวัลตำราดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560


ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผู้แต่ง: ดร.วโรดม ตู้จินดา

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISBN : 9789740335023

จำนวนหน้า : 455 หน้า

สั่งซื้อออนไลน์

ตัวอย่าง

ซอฟต์แวร์

ไฟล์ตัวอย่างในหนังสือส่วนใหญ่จะรวมอยู่ใน zip file ของ Robotic Tools for Scilab/Xcos (RTSX) ดูวิธีการติดตั้งได้จากภาคผนวก B ของหนังสือ

บันทึกการปรับปรุงซอฟต์แวร์

  • กรกฏาคม 2560 ได้แก้ไขซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้กับ Scilab 6.0 โดยอัพเวอร์ชันเป็น RTSX1.1 อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ทดสอบทุกฟังก์ชันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นอาจยังมีบั๊กอยู่บ้าง หากพบเห็นโปรดแจ้งผู้เขียนทางอีเมล์หรือเฟซบุค
  • กุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้ซอฟต์แวร์ Scliab ได้ออกเวอร์ชันใหม่ 6.0.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทำให้ยังไม่สามารถรัน RTSX บนเวอร์ชันนี้ได้โดยไม่ error ผู้พัฒนากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ ดังนั้นในเวลานี้ขอให้ใช้งาน RTSX บน Scilab 5.5.2 ไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้ท่านสามารถติดตั้ง Scilab ทั้งสองเวอร์ชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันได้

รวมที่ผิดในหนังสือ

พบเห็นที่ผิดเกรุณาแจ้งทางอีเมล์ dewdotninja@gmail.com

Facebook page : https://www.facebook.com/irobotbook

Facebook group : https://www.facebook.com/groups/irobotbook